សារាចរណែនាំ ស្តីពីការចាត់វិធានការថែរក្សាទឹកទុក ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

រាជធានីភ្នំពេញ ÷ ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ សារាចរណែនាំ ស្តីពីការចាត់វិធានការថែរក្សាទឹកទុក