សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ (Sinovac) បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់ដូសទី២

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ (Sinovac) បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់ដូសទី២ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា នៅទីស្តីការក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ។