ជូនជ្រាបជាព័ត៌មាន ស្ថានីយរ៉ាដាតេជោសែន​​ កំពុងធ្វើការថែទាំ​​ និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស​ដូចនេះក្រសួងសូមធ្វើការផ្អាកដំណើរការ​គេហទំព័រឧតុនិយម