ទំនប់អាងទឹកខ្ពបត្របែក ឃុំអូរសារាយ ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ