ទំនប់អាងទឹក៣០កញ្ញា ស្រុកប្រាសាទបាល័ង្គ ស្រុកស្ទោង និងស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ