សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (អាស្ត្រាហ្សេនីកា) ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការថ្នាក់ជាតិ នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (អាស្ត្រាហ្សេនីកា) ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការថ្នាក់ជាតិ នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម