លោក ដោក ប៊ុនថុន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងក្រុមការងារ ចុះពិនិត្យ ប្រឡាយរងអូរដូនពៅ និងស្ថានភាពទឹកនូវតាមប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង