ឯកឧត្តម ឈា ប៊ុនរិទ្ធ អគ្គនាយកកិច្ចការបច្ចេកទេសនៃ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាផ្លូវការនូវការរៀបចំលក្ខន្តិកៈសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក(ស.ក.ប.ទ) និងយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តសំណង់ស្ទាក់ទឹកដំណាក់អំពិល (អាងស្ទឹងពោធិ៍សាត់)