ឯកឧត្តម ឈា ប៊ុនរិទ្ធ អគ្គនាយកកិច្ចការបច្ចេកទេស បានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួង និងមន្ទីរជួបប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សានៅមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីប្រមូលនូវ ព័ត៌មានទិន្នន័យបឋមលើសំណើសុំវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលើទំនប់អាងទឹកចំនួន ៣៣កន្លែង នៅក្នុង ភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ