អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ លេីកទី៦៨​ ទិវាបុណ្យ ឯករាជ្យជាតិ ០៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ – ០៩ វិច្ឆិកា ២០២១

អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ លេីកទី៦៨​ ទិវាបុណ្យ ឯករាជ្យជាតិ
០៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ – ០៩ វិច្ឆិកា ២០២១