ជូនជ្រាបជាព័ត៌មាន ស្ថានីយរ៉ាដាមានបញ្ហាបច្ចេកទេស ដោយបញ្ជូនទិន្នន័យមិនត្រឹមត្រូវ