#សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គ ( ពិសេសលេីដៃទន្លេបី នៃភូមិភាគឦសាន )

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គ ( ពិសេសលេីដៃទន្លេបី នៃភូមិភាគឦសាន )

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ គេហទំព័រ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមតាមរយៈ Link ខាងក្រោម÷

http://cambodiameteo.com/