សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

រាជធានីភ្នំពេញ​ ÷ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩  សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ