សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

រាជធានីភ្នំពេញ​ ÷ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩   សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ