សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

រាជធានីភ្នំពេញ​ ÷ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៩   សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ