ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

  1. សំណង់ស្ទាក់ទឹកលើអូរជ្រៃបាក់
  2. ប្រឡាយរងអូរដូនពៅ

ខេត្តពោធិ៍សាត់

  1. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណាក់អំពិល
  2. ទំនប់សណ្តរឈើតោក

ខេត្តកំពត

  1. ទំនប់អាងទឹកភ្នំដំរី

ខេត្តសៀមរាប

  1. ទំនប់អាងទឹកម្កាក់

ខេត្តកំពង់ចាម

        1. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រវ៉ៃកូ (ជំហាន១-២)

 

   ខេត្តឧត្តរមានជ័យ