ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 1. ទំនប់អាងទឹកអូក្រាំងអំបិល
 2. ទំនប់អាងទឹកក្រពើទ្រោម
 3. ទំនប់អាងទឹកតាសាល
 4. ទំនប់អាងទឹកអន្លុងជ្រៃ
 5. ទំនប់ស្ទាក់ទឹកកំពង់លាប
 6. ទំនប់អាងទឹកអាងទឹកចាន់ថ្នាល

ខេត្តតាកែវ

 1. ទំនប់អាងទឹកខ្ពបត្របែក

ខេត្តព្រៃវែង

 1. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រវ៉ៃគោ (ជំហាន១)
 2. ទំនប់អាងទឹកប្រមូលដុំ
 3. ទំនប់អាងទឹកចារ 
 4. ទំនប់អាងទឹកស្ទឹងក្តា

ខេត្តកំពង់ចាម

 1. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រវ៉ៃកូ (ជំហាន១-២)

ខេត្តកំពង់ធំ

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

 1. ទំនប់អាងទឹកទំនប់ថ្មី

ខេត្តបាត់ដំបង

 1. សំណង់ទ្វារទឹកតាហែន 

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

 1. សំណង់ស្ទាក់ទឹកលើអូរជ្រៃបាក់

ខេត្តពោធិ៍សាត់