សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ ពីថ្ងៃ១៣ ដល់ ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១