សេចក្តីជូនដំណឹង​៖ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង​៖ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម