សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងសុីណូវ៉ាក់ (Sinovac) បង្កាជំងឺកូវីត-១៩ សម្រាប់ដូសទី២ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ និងមន្រ្តីកិច្ចសន្យា

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងសុីណូវ៉ាក់ (Sinovac) បង្កាជំងឺកូវីត-១៩ សម្រាប់ដូសទី២ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ និងមន្រ្តីកិច្ចសន្យា នៅទីស្តីការក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម (ក្បាលថ្នល់)