សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ (បន្ថែម)

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ (បន្ថែម)

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ គេហទំព័រ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមតាមរយៈ Link ខាងក្រោម÷

http://cambodiameteo.com/