ទំនប់អាងទឹកក្រពើទ្រោម ឃុំវាលពង ស្រុកឧត្តុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ