ទំនប់អាងទឹកតាសាល ស្រុកឪរ៉ាល់ ឃុំតាសាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ