ទំនប់ស្ទាក់ទឹកកំពង់លាប ឃុំព្រៃក្រសាំង ស្រុងឧត្តុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ