ទំនប់អាងទឹកអាងទឹកចាន់ថ្នាល ឃុំក្រាំងចេក ស្រុកឧត្តុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ