ទំនប់អាងទឹកប្រមូលដុំ ឃុំស្មោងជើង ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង