ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រវ៉ៃកូ ជំហាន១-២ ខេត្តកំពង់ចាម ព្រៃវែង និងស្វាយរៀង