ទំនប់អាងទឹកភ្នំដំរី ឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បួង និង ឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងជើង ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត