15-09-2021 ឯកឧត្តម ម៉ី លីហួត អនុរដ្ឋលេខាធិការ ឯកឧត្តម ឈា ប៊ុនរិទ្ធ អគ្គនាយកកិច្ចការបច្ចេកទេស បានចុះធ្វើការ បើកទ្វារទឹកមេ ដើម្បីបង្ហូរទឹកទន្លេបញ្ចូលក្នុងព្រែកមេនៃប្រព័ន្ធវៃគោ១