(ខេត្តឧត្តរមានជ័យ) ស្ថានភាពទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៤:០០នាទីរសៀល ទឹកមានកម្ពស់ ៣,៨៧ម៉ែត្រ ស្រកចុះ ០,០៨ម៉ែត្រ ធៀបនិងវេលាម៉ោង ៦:០០នាទីព្រឹក ទឹកមានកម្ពស់ ៣,៩៥ម៉ែត្រ ទឹកបានស្រកចុះនៅក្រោមបាតស្ពានតាម៉ុក

(ខេត្តឧត្តរមានជ័យ) ស្ថានភាពទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៤:០០នាទីរសៀល ទឹកមានកម្ពស់ ៣,៨៧ម៉ែត្រ ស្រកចុះ ០,០៨ម៉ែត្រ ធៀបនិងវេលាម៉ោង ៦:០០នាទីព្រឹក ទឹកមានកម្ពស់ ៣,៩៥ម៉ែត្រ ទឹកបានស្រកចុះនៅក្រោមបាតស្ពានតាម៉ុក ។