(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ) ទិដ្ឋភាព ស្ថានភាពទំនប់អាងទឹកស្វាយ ស្ថិតនៅឃុំស្រង់ ស្រុកគងពិសី និងទំនប់អាងទឹកជណ្តើរកាច់ ស្ថិតនៅឃុំក្រាំងអំពិល ស្រុកសំរោងទង

(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ) ទិដ្ឋភាព ស្ថានភាពទំនប់អាងទឹកស្វាយ ស្ថិតនៅឃុំស្រង់ ស្រុកគងពិសី និងទំនប់អាងទឹកជណ្តើរកាច់ ស្ថិតនៅឃុំក្រាំងអំពិល ស្រុកសំរោងទង ។