សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ការព្យាករអាកាសធាតុលេីកទី១ សម្រាប់រដូវប្រាំង ២០២១-២០២២ និងដេីមរដូវវស្សា ឆ្នាំ ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ការព្យាករអាកាសធាតុលេីកទី១ សម្រាប់រដូវប្រាំង ២០២១-២០២២ និងដេីមរដូវវស្សា ឆ្នាំ ២០២២ ។​

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ គេហទំព័រ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមតាមរយៈ Link ខាងក្រោម÷

http://cambodiameteo.com/