(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ) ដោយប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់ក្រុង-ស្រុក ក្នុងបរិមាណពីមធ្យមទៅច្រើន នាំឲ្យអាងធំៗមួយចំនួនមានទឹកពេញៗលើសកម្រិតរក្សារទុក ដូចជាអាងទឹកខ្ពបគ្រួស ស្ថិតក្នុងឃុំព្រះខែ ស្រុកបសេដ្ឋ , អាងទឹកចាន់ថ្នាល ស្ថិតក្នុងឃុំក្រាំងចេក ស្រុកឧដុង្គ និងទ្វារទឹករលាំងជ្រៃ ស្ថិតក្នុងឃុំកាហែង ស្រុកសំរោង ៕

(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ) ដោយប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់ក្រុង-ស្រុក ក្នុងបរិមាណពីមធ្យមទៅច្រើន នាំឲ្យអាងធំៗមួយចំនួនមានទឹកពេញៗលើសកម្រិតរក្សារទុក ដូចជាអាងទឹកខ្ពបគ្រួស ស្ថិតក្នុងឃុំព្រះខែ ស្រុកបសេដ្ឋ , អាងទឹកចាន់ថ្នាល ស្ថិតក្នុងឃុំក្រាំងចេក ស្រុកឧដុង្គ និងទ្វារទឹករលាំងជ្រៃ ស្ថិតក្នុងឃុំកាហែង ស្រុកសំរោង ៕