សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គ

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គ

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ គេហទំព័រ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមតាមរយៈ Link ខាងក្រោម÷

http://cambodiameteo.com/