អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ លេីកទី៦៩ ទិវាបុណ្យ ឯករាជ្យជាតិ ០៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ – ០៩ វិច្ឆិកា ២០២២